Home / News / DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 1

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 1

ĐLVN 01:2014

Taximet. Quy trình kiểm định.. Thay

thế: ĐLVN 01:2011

Số trang: 8 (A4)

ĐLVN 02:2009

Cân treo. Quy trình kiểm định. Thay

thế: ĐLVN 02:1998. Sx1(2009)

Số trang: 12 (A4)

ĐLVN 03:2009

Cân băng tải. Quy trình kiểm định.

Thay thế: ĐLVN 03:1998. Sx1(2009)

Số trang: 15 (A4)

ĐLVN 05:2011

Xi téc ô tô. Quy trình kiểm định.

Thay thế: ĐLVN 05:1998

Số trang: 13 (A4)

ĐLVN 07:2012

Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm

ứng. Quy trình kiểm định. Thay thế:

ĐLVN 07:2003. Sx2(2012)

Số trang: 13 (A4)

ĐLVN 08:2011

Áp kế kiểu lò xo. Quy trình kiểm

định. Thay thế: ĐLVN 08:1998

Số trang: 10 (A4)

ĐLVN 09:2011

Huyết áp kế. Quy trình kiểm định.

Thay thế: ĐLVN 09:1998

Số trang: 8 (A4)

ĐLVN 10:2013

Cột đo xăng dầu. Quy trình kiểm

định. Thay thế: ĐLVN 10:2011

Số trang: 19 (A4)

ĐLVN 11:1998

Chum đong. Quy trình kiểm định.

Thay thế: TCVN 1972-77

Số trang: 7 (A4)

ĐLVN 12:2011

Ca đong, bình đong, thùng đong.

Quy trình kiểm định. Thay thế:

ĐLVN 12 : 1998

Số trang: 10 (A4)

ĐLVN 13:2009

Cân ô tô. Quy trình kiểm định. Thay

thế: ĐLVN 13:1998. Sx2(2009)

Số trang: 16 (A4)

ĐLVN 14:2009

Cân bàn. Quy trình kiểm định. Thay

thế: ĐLVN 14:1998. Sx1(2009)

Số trang: 15 (A4)

ĐLVN 15:2009

Cân đĩa. Quy trình kiểm định. Thay

thế: ĐLVN 15:1998. Sx1(2009)

Số trang: 18 (A4)

ĐLVN 16:2009

Cân phân tích và cân kỹ thuật. Quy

trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN

16:1998. Sx1(2009)

Số trang: 34 (A4)

ĐLVN 17:2009

Đồng hồ nước lạnh. Quy trình kiểm

định. Thay thế: ĐLVN 17:1998.

Sx1(2009)

Số trang: 27 (A4)

ĐLVN 18:2009

Máy biến dòng đo lường. Quy trình

kiểm định. Thay thế: ĐLVN 18:1998.

Sx1(2009)

Số trang: 12 (A4)

ĐLVN 19:1998

Ôm mét. Quy trình kiểm định. Thay

thế: TCVN 4386-86

Số trang: 16 (A4)

ĐLVN 20:2009

Nhiệt kế thuỷ tinh. Chất lỏng. Quy

trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN

20:1998. Sx1(2009)

Số trang: 15 (A4)

ĐLVN 21:1998

Nhiệt kế y học thuỷ tinh. Thủy ngân

có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm

định. Thay thế: TCVN 5555-91

Số trang: 7 (A4)

ĐLVN 22:2009

Đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích. Quy

trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN

22:1998. Sx1(2009)

Số trang: 20 (A4)

ĐLVN 23:1998

Nhiệt kế y học điện tử hiện số có cơ

cấu cực đại. Quy trình kiểm định

Số trang: 8 (A4)

ĐLVN 24:2009

Biến áp đo lường. Quy trình kiểm

định. Sx1(2009)

Số trang: 11 (A4)

ĐLVN 25:1998

Xà lan xăng dầu. Quy trình kiểm

định. Thay thế: TCVN 4337-84

Số trang: 13 (A4)

ĐLVN 26:2012

Cân kiểm tra quá tải xe xách tay.

Quy trình kiểm định. Thay thế:

ĐLVN 26 : 1998

Số trang: 9 (A4)

ĐLVN 27:2009

Phương tiện đo độ ẩm của thóc,

gạo, ngô và cà phê. Quy trình kiểm

định. Thay thế: ĐLVN 27:1998.

Sx1(2009)

Số trang: 11 (A4)

ĐLVN 28:1998

Bể trụ đứng. Quy trình lập bảng

dung tích. Thay thế: TCVN 4690-89

Số trang: 34 (A4)

ĐLVN 29:1998

Bể trụ nằm ngang. Quy trình lập

bảng dung tích

Số trang: 74 (A4)

ĐLVN 29-1:2004

Bể trụ nằm ngang. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 28 (A4)

ĐLVN 30:2009

Cân đồng hồ lò xo. Quy trình kiểm

định. Thay thế: ĐLVN 30:1998.

Sx1(2009)

Số trang: 11 (A4)

ĐLVN 31:2001

Máy đo pH. Quy trình kiểm định.

Thay thế: ĐLVN 31:1998. Sx1(2001)

Số trang: 9 (A4)

ĐLVN 32:2009

Cân tàu hoả tĩnh. Quy trình kiểm

định. Thay thế: ĐLVN 32:1998.

Sx1(2009)

Số trang: 17 (A4)

ĐLVN 33:2009

Cân tàu hoả động. Quy trình kiểm

định. Thay thế: ĐLVN 33:1998.

Sx1(20009)

Số trang: 21 (A4)

ĐLVN 34:1998

Thước thương nghiệp đến 1000

  1. Quy trình kiểm định. Thay thế:

TCVN 2651-78

Số trang: 7 (A4)

ĐLVN 36:2009

Thước cuộn. Quy trình kiểm định.

Thay thế: ĐLVN 36:1999. Sx2(2009)

Số trang: 10 (A4)

ĐLVN 37:1999

Lưu lượng kế chất lỏng. Quy trình

kiểm định

Số trang: 18 (A4)

ĐLVN 38:1999

Lưu lượng kế kiểu Roto. Quy trình

kiểm định

Số trang: 18 (A4)

ĐLVN 39:2012

Công tơ điện xoay chiều kiểu điện

tử. Quy trình kiểm định. Thay thế:

ĐLVN 39:2004. Sx2(2012)

Số trang: 16 (A4)

ĐLVN 40:1999

Máy xạ trị coban 60-chiếu ngoài.

Quy trình kiểm định

Số trang: 30 (A4)

ĐLVN 41:1999

Máy X-quang chẩn đoán thông

thường. Quy trình kiểm định

Số trang: 27 (A4)

ĐLVN 42:1999

Máy chụp cắt lớp vi tính dùng trong

chẩn đoán. Quy trình kiểm định

Số trang: 16 (A4)

About hoanghai

Check Also

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 4

ĐLVN 139:2004 Nhớt kế mao quản thuỷ tinh. Đo độ nhớt động học. Quy trình …