Home / News / DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 3

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 3

ĐLVN 93:2001

Máy đo vận tốc dòng chảy. Quy

trình kiểm định tạm thời

Số trang: 14 (A4)

ĐLVN 94:2002

Đồng hồ xăng dầu. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 18 (A4)

ĐLVN 95:2002

Đồng hồ kiểu tua bin. Quy trình kiểm

định

Số trang: 15 (A4)

ĐLVN 96:2002

Đồng hồ nước lạnh. Quy trình thử

nghiệm

Số trang: 28 (A4)

ĐLVN 97:2011

Cột đo xăng dầu. Quy trình thử

nghiệm. Thay thế: ĐLVN 97:2002

Số trang: 27 (A4)

ĐLVN 98:2002

Quả cân cấp chính xác E1, E2. Quy

trình hiệu chuẩn

Số trang: 31 (A4)

ĐLVN 99:2002

Quả cân cấp chính xác F1, F2 và

M1. Quy trình hiệu chuẩn

Số trang: 25 (A4)

ĐLVN 100:2002

Cân không tự động cấp chính xác.

Quy trình thử nghiệm

Số trang: 27 (A4)

ĐLVN 101:2002

Vôn mét điện tử. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 16 (A4)

ĐLVN 102:2002

Máy đo công suất cao tần. Quy trình

hiệu chuẩn

Số trang: 17 (A4)

ĐLVN 103:2002

Bộ suy giảm chuẩn. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 14 (A4)

ĐLVN 104:2002

Thước vặn đo ngoài. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 9 (A4)

ĐLVN 105:2002

Thước rà phẳng. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 9 (A4)

ĐLVN 106:2002

Cồn kế thuỷ tinh. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 22 (A4)

ĐLVN 107:2012

Phương tiện đo hàm lượng cồn

trong hơi thở. Quy trình kiểm định.

Thay thế: ĐLVN 107 : 2002

Số trang: 10 (A4)

ĐLVN 108:2002

Phương tiện đo lực. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 11 (A4)

ĐLVN 109:2002

Máy thử độ bền kéo nén. Quy trình

hiệu chuẩn

Số trang: 14 (A4)

ĐLVN 110:2002

Phương tiện đo mô men lực. Quy

trình hiệu chuẩn

Số trang: 10 (A4)

ĐLVN 111:2002

Công tơ điện xoay chiều. Quy trình

thử nghiệm

Số trang: 12 (A4)

ĐLVN 112:2002

Thiết bị chuyển đổi áp suất. Quy

trình hiệu chuẩn

Số trang: 15 (A4)

ĐLVN 113:2003

Yêu cầu về nội dung và trình bày

văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Số trang: 13 (A4)

ĐLVN 114:2003

Yêu cầu về nội dung và cách trình

bày sơ đồ hiệu chuẩn

Số trang: 10 (A4)

ĐLVN 115:2003

Máy tạo sóng. Quy trình hiệu chuẩn

Số trang: 21 (A4)

ĐLVN 116:2003

Máy hiện sóng. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 19 (A4)

ĐLVN 117:2003

Máy phân tích phổ. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 22 (A4)

ĐLVN 118:2013

Taximet. Quy trình thử nghiệm.

Thay thế: ĐLVN 118:2011

Số trang: 13 (A4)

ĐLVN 119:2003

Thước cặp. Quy trình hiệu chuẩn

Số trang: 8 (A4)

ĐLVN 120:2003

Nivô chính xác. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 8 (A4)

ĐLVN 121:2003

Cân đồng hồ lò xo. Quy trình thử

nghiệm

Số trang: 13 (A4)

ĐLVN 122:2013

Cân kiểm tra quá tải xe xách tay.

Quy trình thử nghiệm. Thay thế:

ĐLVN 122:2003

Số trang: 14 (A4)

ĐLVN 123:2003

Hiệu chuẩn cặp nhiệt điện chuẩn

loại B, R, S bằng phương pháp so

sánh. Quy trình hiệu chuẩn

Số trang: 19 (A4)

ĐLVN 124:2003

Nhiệt kế bức xạ công nghiệp. Quy

trình hiệu chuẩn

Số trang: 11 (A4)

ĐLVN 125:2003

Nhiệt kế điện trở platin công nghiệp.

Quy trình hiệu chuẩn

Số trang: 13 (A4)

ĐLVN 126:2012

Biến dòng đo lường. Quy trình thử

nghiệm. Thay thế: ĐLVN 126 : 2003

Số trang: 21 (A4)

ĐLVN 127:2003

Tủ xác định nhu cầu oxy sinh hoá

(BOD). Quy trình hiệu chuẩn.

Số trang: 10 (A4)

ĐLVN 128:2003

Máy đo độ nhớt động lực. Quy trình

kiểm định

Số trang: 7 (A4)

ĐLVN 129:2004 |OIML R 117-95

Hệ thống đo chất lỏng khác với

nước. Yêu cầu kỹ thuật đo lường và

thử nghiệm

Số trang: 100 (A4)

ĐLVN 130:2004

Bể trụ đứng. Quy trình hiệu chuẩn

Số trang: 22 (A4)

ĐLVN 131:2004

Hướng dẫn đánh giá và trình bày độ

không đảm bảo đo

Số trang: 23 (A4)

ĐLVN 132:2004

Hướng dẫn việc xác định chu kỳ

hiệu chuẩn phương tiện đo

Số trang: 11 (A4)

ĐLVN 133:2004

Thiết bị đặt mức áp suất. Quy trình

hiệu chuẩn

Số trang: 10 (A4)

ĐLVN 134:2004

Khí áp kế hộp màng. Quy trình kiểm

định

Số trang: 8 (A4)

ĐLVN 135:2004

Khí áp kế thuỷ ngân kiểu KEW. Quy

trình kiểm định

Số trang: 7 (A4)

ĐLVN 136:2004

Nhiệt kế Beckmann. Quy trình hiệu

chuẩn

Số trang: 16 (A4)

ĐLVN 137:2004

Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng. Quy

trình hiệu chuẩn

Số trang: 20 (A4)

ĐLVN 138:2004

Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự.

Quy trình hiệu chuẩn

Số trang: 14 (A4)

About hoanghai

Check Also

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 4

ĐLVN 139:2004 Nhớt kế mao quản thuỷ tinh. Đo độ nhớt động học. Quy trình …