Home / News / DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN)

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN)

ĐLVN 01:2014
Taximet. Quy trình kiểm định.. Thay
thế:
ĐLVN 01:2011
Số trang: 8 (A4)
ĐLVN 02:2009
Cân treo. Quy trình kiểm định. Thay
thế:
ĐLVN 02:1998. Sx1(2009)
Số trang: 12 (A4)
ĐLVN 03:2009
Cân băng tải. Quy trình kiểm định.
Thay thế: ĐLVN 03:1998. Sx1(2009)
Số trang: 15 (A4)
ĐLVN 05:2011
Xi téc ô tô. Quy trình kiểm định.
Thay thế: ĐLVN 05:1998
Số trang: 13 (A4)
ĐLVN 07:2012
Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm
ứng. Quy trình kiểm định. Thay thế:
ĐLVN 07:2003. Sx2(2012)
Số trang: 13 (A4)
ĐLVN 08:2011
Áp kế kiểu lò xo. Quy trình kiểm
định. Thay thế: ĐLVN 08:1998
Số trang: 10 (A4)
ĐLVN 09:2011
Huyết áp kế. Quy trình kiểm định.
Thay thế: ĐLVN 09:1998
Số trang: 8 (A4)
ĐLVN 10:2013
Cột đo xăng dầu. Quy trình kiểm
định. Thay thế: ĐLVN 10:2011
Số trang: 19 (A4)
ĐLVN 11:1998
Chum đong. Quy trình kiểm định.
Thay thế: TCVN 1972-77
Số trang: 7 (A4)
ĐLVN 12:2011
Ca đong, bình đong, thùng đong.
Quy trình kiểm định. Thay thế:
ĐLVN 12 : 1998
Số trang: 10 (A4)
ĐLVN 13:2009
Cân ô tô. Quy trình kiểm định. Thay
thế:
ĐLVN 13:1998. Sx2(2009)
Số trang: 16 (A4)
ĐLVN 14:2009
Cân bàn. Quy trình kiểm định. Thay
thế:
ĐLVN 14:1998. Sx1(2009)
Số trang: 15 (A4)
ĐLVN 15:2009
Cân đĩa. Quy trình kiểm định. Thay
thế:
ĐLVN 15:1998. Sx1(2009)
Số trang: 18 (A4)
ĐLVN 16:2009
Cân phân tích và cân kỹ thuật. Quy
trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN
16:1998. Sx1(2009)
Số trang: 34 (A4)
ĐLVN 17:2009
Đồng hồ nước lạnh. Quy trình kiểm
định. Thay thế: ĐLVN 17:1998.
Sx1(2009)
Số trang: 27 (A4)
ĐLVN 18:2009
Máy biến dòng đo lường. Quy trình
kiểm định. Thay thế: ĐLVN 18:1998.
Sx1(2009)
Số trang: 12 (A4)
ĐLVN 19:1998
Ôm mét. Quy trình kiểm định. Thay
thế:
TCVN 4386-86
Số trang: 16 (A4)
ĐLVN 20:2009
Nhiệt kế thuỷ tinh. Chất lỏng. Quy
trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN
20:1998. Sx1(2009)
Số trang: 15 (A4)
ĐLVN 21:1998
Nhiệt kế y học thuỷ tinh. Thủy ngân
có cơ cấu cực đại. Quy trình kiểm
định. Thay thế: TCVN 5555-91
Số trang: 7 (A4)
ĐLVN 22:2009
Đồng hồ xăng dầu kiểu thể tích. Quy
trình kiểm định. Thay thế: ĐLVN
22:1998. Sx1(2009)
Số trang: 20 (A4)
ĐLVN 23:1998
Nhiệt kế y học điện tử hiện số có cơ
cấu cực đại. Quy trình kiểm định
Số trang: 8 (A4)
ĐLVN 24:2009
Biến áp đo lường. Quy trình kiểm
định. Sx1(2009)
Số trang: 11 (A4)
ĐLVN 25:1998
Xà lan xăng dầu. Quy trình kiểm
định. Thay thế: TCVN 4337-84
Số trang: 13 (A4)
ĐLVN 26:2012
Cân kiểm tra quá tải xe xách tay.
Quy trình kiểm định. Thay thế:
ĐLVN 26 : 1998
Số trang: 9 (A4)
ĐLVN 27:2009
Phương tiện đo độ ẩm của thóc,
gạo, ngô và cà phê. Quy trình kiểm
định. Thay thế: ĐLVN 27:1998.
Sx1(2009)
Số trang: 11 (A4)
ĐLVN 28:1998
Bể trụ đứng. Quy trình lập bảng
dung tích. Thay thế: TCVN 4690-89
Số trang: 34 (A4)
ĐLVN 29:1998
Bể trụ nằm ngang. Quy trình lập
bảng dung tích
Số trang: 74 (A4)
ĐLVN 29-1:2004
Bể trụ nằm ngang. Quy trình hiệu
chuẩn
Số trang: 28 (A4)
ĐLVN 30:2009
Cân đồng hồ lò xo. Quy trình kiểm
định. Thay thế: ĐLVN 30:1998.
Sx1(2009)
Số trang: 11 (A4)
ĐLVN 31:2001
Máy đo pH. Quy trình kiểm định.
Thay thế: ĐLVN 31:1998. Sx1(2001)
Số trang: 9 (A4)
ĐLVN 32:2009
Cân tàu hoả tĩnh. Quy trình kiểm
định. Thay thế: ĐLVN 32:1998.
Sx1(2009)
Số trang: 17 (A4)
ĐLVN 33:2009
Cân tàu hoả động. Quy trình kiểm
định. Thay thế: ĐLVN 33:1998.
Sx1(20009)
Số trang: 21 (A4)
ĐLVN 34:1998
Thước thương nghiệp đến 1000
mm. Quy trình kiểm định. Thay thế:
TCVN 2651-78
Số trang: 7 (A4)
ĐLVN 36:2009
Thước cuộn. Quy trình kiểm định.
Thay thế: ĐLVN 36:1999. Sx2(2009)
Số trang: 10 (A4)
ĐLVN 37:1999
Lưu lượng kế chất lỏng. Quy trình
kiểm định
Số trang: 18 (A4)
ĐLVN 38:1999
Lưu lượng kế kiểu Roto. Quy trình
kiểm định
Số trang: 18 (A4)
ĐLVN 39:2012
Công tơ điện xoay chiều kiểu điện
tử. Quy trình kiểm định. Thay thế:
ĐLVN 39:2004. Sx2(2012)
Số trang: 16 (A4)
ĐLVN 40:1999
Máy xạ trị coban 60-chiếu ngoài.
Quy trình kiểm định
Số trang: 30 (A4)
ĐLVN 41:1999
Máy X-quang chẩn đoán thông
thường. Quy trình kiểm định
Số trang: 27 (A4)
ĐLVN 42:1999
Máy chụp cắt lớp vi tính dùng trong
chẩn đoán. Quy trình kiểm định
Số trang: 16 (A4)

About hoanghai

Check Also

DANH MỤC VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM (ĐLVN) 4

ĐLVN 139:2004 Nhớt kế mao quản thuỷ tinh. Đo độ nhớt động học. Quy trình …